Labels
Toelichting
Algemeen
De gierzwaluw en de huismus staan op de lijst met ‘jaarrond beschermde vogels’. Dat betekent  dat de nesten van deze vogels ook buiten het broedseizoen beschermd zijn. Gierzwaluwen en huismussen broeden in gebouwen. De nesten zijn kwetsbaar,  omdat ze eenvoudig over het hoofd worden gezien. Dat laatste geldt ook voor spreeuwen, maar deze nesten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.

Gierzwaluwen
De gierzwaluw overwintert in Afrika en is maar kort in de stad om er te broeden. Ze broeden in kolonies en komen ieder jaar terug naar dezelfde nestplaats. 
De Gemeente Amsterdam laat al sinds 2013 onderzoek naar verblijfplaatsen van gierzwaluwen doen. In vijf jaar is heel Amsterdam (en Diemen en Amstelveen) in kaart gebracht. Stadsdeel Centrum is voor een tweede keer geïnventariseerd. 
Over de resultaten van vijf jaar onderzoek is een notitie verschenen. Zie hier^https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/123686/inventarisatie_van_gierzwaluwen_2013-2017_feb18-.pdf

N.B. De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd door specialisten. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van het kennisdocument gierzwaluw voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er gierzwaluwen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn.
 
Huismussen
Huismussen zijn standvogels. Behalve een nest in een gebouw of een nestkast hebben ze groen in de omgeving nodig. Dichte struiken om in te schuilen, grassen om de zaden van te eten en insecten, die rond planten voorkomen om hun jongen te voeren.
De huismussen  worden sinds 2014 in kaart gebracht. De stadsdelen Centrum, Oost en Zuid zijn inmiddels twee keer geïnventariseerd. In 2018 is het stadsdeel Zuid voor de tweede keer in kaart gebracht.

N.B. De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van het kennisdocument huismus voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er huismussen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn.

Spreeuwen
Er is geen gerichte inventarisatie van spreeuwen. De spreeuwen die we tegenkomen bij de onderzoeken naar gierzwaluwen en huismussen worden op de kaart gezet. Een systematische inventarisatie is dat dus niet. Er zijn dus veel meer broedende spreeuwen dan er op de kaart staan!

Huiszwaluw
In 2017 is er een begin gemaakt met de registratie van huiszwaluwennesten. De meeste huiszwaluwen zijn te vinden in het landelijk gebied. Ze broeden onder een overhangende rand van het dak van eengebouw. De kaart voor huiszwaluwen is nog lang niet compleet.

Boerenzwaluw
In 2017 is er een begin gemaakt met de registratie van nesten van boerenzwaluwen. De boerenzwaluw broedt in boerenschuren. Vaak staan de deuren altijd open of is er een raam stuk, waardoor ze makkelijk naar binnen kunnen vliegen. Ze broeden echter ook onder bruggen of steigers. 

Meer informatie nodig
De meeste verblijfplaatsen geobserveerd vanaf de straatkant, dus wat er achter de gevels gebeurt is maar ten dele bekend. Mocht u nog verblijfplaatsen van gierzwaluwen of huismussen missen op deze kaart of heeft u aanvullende foto’s, schroom dan niet dit te melden via gierzwaluw020@amsterdam.nl^mailto:gierzwaluw020@amsterdam.nl. 
Verblijfplaatsen van huismussen (en spreeuwen) kan u sturen naar huismus020@amsterdam.nl^mailto:huismus020@amsterdam.nl.

Uw (nieuwe) gierzwaluw- of huismusverblijfplaats wordt dan op deze kaart gezet, aangemeld bij de Nationale Databank Flora en Fauna en onder de aandacht gebracht van vergunningverleners. Op deze wijze kunnen we, gezamenlijk, deze bijzondere stadsvogel beter beschermen. 


Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Auke Brouwer
a.brouwer@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....