Labels
Toelichting
Gierzwaluwen
Stadsdeel Centrum heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de verblijfplaatsen van gierzwaluwen in de binnenstad. Ook is de werking van geplaatste nestvoorzieningen geëvalueerd. De nestplaatsen van gierzwaluwen worden door de Flora- en faunawet beschermd, maar de bescherming is lastig als niet goed bekend is  waar de gierzwaluwen broeden. Daarom heeft het stadsdeel de opdracht gegeven om de verblijfplaatsen beter in kaart te brengen. De adresgegevens van de gevonden verblijfplaatsen zijn in deze kaart verwerkt.
Het onderzoek is in de zomer van 2014 voortgezet. De gierzwaluwen in de 19de-eeuwse wijken van stadsdelen Oost, West en Zuid zijn in 2015 en Noord en Zuidoost zijn in 2016 geïnventariseerd. 
In 2017 wordt Nieuw-West geïnventariseerd en wordt Stadsdeel Centrum geactualiseerd. 
N.B. De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd door specialisten. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van de soortenstandaard gierzwaluw voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er gierzwaluwen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn.
 
Huismussen
In 2014 zijn huismussen systematisch geïnventariseerd in de stadsdelen Centrum en Oost. In het broedseizoen is in alle straten gekeken en geluisterd. Huismussen die zich in een binnenblok  ophouden kunnen daarbij over het hoofd gezien zijn. 
In 2015 zijn de stadsdelen Noord en Zuid en in 2016 zijn Nieuw-West, Zuidoost, Haven Amsterdam, Diemen, Ouderkerk a/d Amstel en een deel van Amstelveen geïnventariseerd. 
In 2017 worden de stadsdelen Centrum en Oost geactualiseerd. 
De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van de soortenstandaard huismus voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er huismussen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn.

Spreeuwen
Er is geen gerichte inventarisatie van spreeuwen. De spreeuwen die we tegenkomen bij de onderzoeken naar gierzwaluwen en huismussen worden op de kaart gezet. Een systematische inventarisatie is dat dus niet. Er zijn dus veel meer broedende spreeuwen dan er op de kaart staan.

Planning voor verder onderzoek

stadsdeel Nieuw-West en Centrum: gierzwaluw in 2017.
stadsdeel Centrum en Oost: herhalingsonderzoek huismussen in 2017
N.B. Soms zijn inventarisatiegegevens wel bij ons bekend, maar staan ze nog niet op de kaart.
Voor vragen of meldingen van broedgevallen kunt u de volgende adressen gebruiken: gierzwaluw020@amsterdam.nl^mailto:gierzwaluw020@amsterdam.nl of huismus020@amsterdam.nl^mailto:huismus020@amsterdam.nl.

Toelichting op het onderzoek naar verblijfplaatsen van gierzwaluwen in stadsdeel Centrum
In het onderzoek `Inventarisatie gierzwaluwen in stadsdeel Centrum` wordt per buurt een beschrijving gegeven over het heden en verleden. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de gierzwaluwwerkgroep Amsterdam (GWA). Bewoners die nestkasten hebben óf reageerden op oproepen in onder andere de stadsdeelkrant Centrum hebben ook meegeholpen. Onderzoeker Gert de Jong heeft de hele zomer op straat doorgebracht om zoveel mogelijk verblijfplaatsen in kaart te brengen. Het onderzoek leverde een overzicht op van 294 verblijfplaatsen in 174 panden, plus een hoop mooie foto’s die in deze kaart verwerkt zijn. Gierzwaluwen blijken graag te broeden in negentiende-eeuwse panden met schuine dakschilden en (originele) dakpannen. Uit de inventarisatie blijkt dat 46% van de geconstateerde verblijfplaatsen achter de boeidelen van deze panden zitten.

Meer informatie nodig
Aangezien sommige buurten in stadsdeel Centrum in 2013 voor het eerst verkend zijn, is er in het onderzoek geen uitspraak gedaan over het aantal broedparen en de populatiegrootte. Ook zijn de meeste verblijfplaatsen geobserveerd vanaf de straatkant, dus wat er achter de gevels gebeurt is maar ten dele bekend. Het onderzoek is daarmee een eerste begin om meer bekendheid te verwerven over gierzwaluwen in Amsterdam. Mocht u nog verblijfplaatsen van gierzwaluwen missen op deze kaart of heeft u aanvullende foto’s, schroom dan niet dit te melden via gierzwaluw.centrum@gmail.com^mailto:gierzwaluw.centrum@gmail.com of gierzwaluw020@amsterdam.nl^mailto:gierzwaluw020@amsterdam.nl. 
Verblijfplaatsen van huismussen (en spreeuwen) kan u sturen naar huismus020@amsterdam.nl^mailto:huismus020@amsterdam.nl.

Uw (nieuwe) gierzwaluw- of huismusverblijfplaats wordt dan op deze kaart gezet, aangemeld bij de Nationale Databank Flora en Fauna en toegevoegd in de diverse vergunningensystemen waarmee stadsdeel werken als het gaat om onderhoud, -bouw -en sloopwerkzaamheden. Op deze wijze kunnen we, gezamenlijk, deze bijzondere stadsvogel beter beschermen. 


Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Auke Brouwer
a.brouwer@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....