Broedplaatsen van zwaluwen, mussen en spreeuwen

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Algemeen

De gierzwaluw en de huismus staan op de indicatieve lijst met ‘vogels waarvan het nest het hele jaar beschermd is’. Dat betekent dat de nesten van deze vogels ook buiten het broedseizoen beschermd zijn. Gierzwaluwen en huismussen broeden in gebouwen. De nesten zijn kwetsbaar, omdat ze eenvoudig over het hoofd worden gezien. Dat laatste geldt ook voor spreeuwen, maar deze nesten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.

Gierzwaluwen

De gierzwaluw overwintert in Afrika en is maar kort in de stad om er te broeden. Ze broeden in kolonies en komen ieder jaar terug naar dezelfde nestplaats. De Gemeente Amsterdam laat al sinds 2013 onderzoek naar verblijfplaatsen van gierzwaluwen doen. In vijf jaar is heel Amsterdam (en Diemen en Amstelveen) in kaart gebracht. Stadsdeel Centrum is voor een tweede keer geïnventariseerd. Over de resultaten van vijf jaar onderzoek is een notitie verschenen. Zie Inventarisatie Gierzwaluwen. N.B. De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd door specialisten. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van het kennisdocument gierzwaluw voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er gierzwaluwen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn.

Huismussen

Huismussen zijn standvogels. Behalve een nest in een gebouw of een nestkast hebben ze groen in de omgeving nodig. Dichte struiken om in te schuilen, grassen om de zaden van te eten en insecten, die rond planten voorkomen om hun jongen te voeren. De huismussen worden sinds 2014 in kaart gebracht. De stadsdelen Centrum, Oost en Zuid zijn inmiddels twee keer geïnventariseerd. In 2018 is het stadsdeel Zuid voor de tweede keer in kaart gebracht. N.B. De inventarisatie wordt zorgvuldig uitgevoerd. De methode van inventariseren voldoet echter niet aan de voorwaarden van het kennisdocument huismus voor wat betreft het aantonen van afwezigheid! Dat betekent dat er om uit te sluiten dat er huismussen aanwezig zijn soms aanvullend onderzoek nodig zal zijn.

Spreeuwen

Er is geen gerichte inventarisatie van spreeuwen. De spreeuwen die we tegenkomen bij de onderzoeken naar gierzwaluwen en huismussen worden op de kaart gezet. Een systematische inventarisatie is dat dus niet. Er zijn dus veel meer broedende spreeuwen dan er op de kaart staan!

Huiszwaluw

In 2017 is er een begin gemaakt met de registratie van huiszwaluwennesten. De meeste huiszwaluwen zijn te vinden in het landelijk gebied. Ze broeden onder een overhangende rand van het dak van eengebouw. De kaart voor huiszwaluwen is nog lang niet compleet.

Boerenzwaluw

In 2017 is er een begin gemaakt met de registratie van nesten van boerenzwaluwen. De boerenzwaluw broedt in boerenschuren. Vaak staan de deuren altijd open of is er een raam stuk, waardoor ze makkelijk naar binnen kunnen vliegen. Ze broeden echter ook onder bruggen of steigers.

Meer informatie nodig

De meeste verblijfplaatsen geobserveerd vanaf de straatkant, dus wat er achter de gevels gebeurt is maar ten dele bekend. Mocht u nog verblijfplaatsen van gierzwaluwen of huismussen missen op deze kaart of heeft u aanvullende foto’s, schroom dan niet dit te melden via gierzwaluw020@amsterdam.nl. Verblijfplaatsen van huismussen (en spreeuwen) kan u sturen naar huismus020@amsterdam.nl. Uw (nieuwe) gierzwaluw- of huismusverblijfplaats wordt dan op deze kaart gezet, aangemeld bij de Nationale Databank Flora en Fauna en onder de aandacht gebracht van vergunningverleners. Op deze wijze kunnen we, gezamenlijk, deze bijzondere stadsvogel beter beschermen.

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Uma Ho-Sam-Sooi
u.ho.sam.sooi@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...