Hoofdgroenstructuur - nu nog geldend

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool. Zij vervullen een onmisbare functie voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie. Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaalaanbod aan groen zijn belangrijke aspecten. In de Hoofdgroenstructuur zijn die gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van de structuurvisie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen worden juist gestimuleerd. Ingrepen in de Hoofdgroenstructuur worden door de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) op inpasbaarheid beoordeeld. De TAC is een externe commissie samengesteld uit deskundigen op het gebied van landschap(sarchitectuur), cultuurhistorie, ecologie, recreatie, beleving, stedenbouw, groenbeheer, sport, volkstuinen en natuur- en milieueducatie. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in tabellen (zie pagina 245) van de structuurvisie. Daarin staat per groentype aangegeven welke ingrepen wel en niet zijn toegestaan. De gebieden zijn terug te vinden op deze interactieve kaart van de Hoofdgroenstructuur.

Gebruik van de kaart en TAC adviezen

Om de adviezen zichtbaar te maken dient zowel een jaar als een thema te worden aangevinkt in de legenda. In 2012 zijn ten opzichte van de vorige versie van de Hoofdgroenstructuurkaart de nodige aanpassingen gedaan met als resultaat een netto-uitbreiding van Hoofdgroenstructuur met 745 hectare. Er zijn echter ook enkele delen uitgehaald. Enkele oudere TAC adviezen vallen daardoor buiten de huidige Hoofdgroenstructuur. Meer informatie over de Structuurvisie vindt u hier Meer informatie over de TAC vindt u hier Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het secretariaat: secretariaatTAC@amsterdam.nl

Contact


Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
mevr. Niek Bosch
niek.bosch@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...