Labels
Toelichting
De Hoofdgroenstructuur omvat de minimaal benodigde hoeveelheid groen die Amsterdam wil borgen, bestaande uit gebieden die waardevol zijn voor de stad en de metropool. Zij vervullen een onmisbare functie voor groene recreatie, verbetering leefklimaat, waterhuishouding, hittedemping, verbetering luchtkwaliteit, biodiversiteit en voedselproductie. Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaalaanbod aan groen zijn belangrijke aspecten.

In de Hoofdgroenstructuur zijn die gebieden opgenomen waar de functies groen en groene recreatie voorop staan. Woningbouw, werkgerelateerde functies, wegenaanleg of het vestigen van voorzieningen die verkeer aantrekken of die ten koste gaan van groen zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen van de structuurvisie. Ingrepen die de recreatieve gebruikswaarde en/of de natuurwaarde of andere functies van het groen verhogen worden juist gestimuleerd.

Ingrepen in de Hoofdgroenstructuur worden door de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) op inpasbaarheid beoordeeld. De TAC is een externe commissie samengesteld uit deskundigen op het gebied van landschap(sarchitectuur), cultuurhistorie, ecologie, recreatie, beleving, stedenbouw, groenbeheer, sport, volkstuinen en natuur- en milieueducatie. De beoordelingscriteria zijn opgenomen in tabellen (zie pagina 245) van de structuurvisie. Daarin staat per groentype aangegeven welke ingrepen wel en niet zijn toegestaan. De gebieden zijn terug te vinden op deze interactieve kaart van de Hoofdgroenstructuur.

Gebruik van de kaart en TACadviezen
Om de adviezen zichtbaar te maken dient zowel een jaar als een thema te worden aangevinkt in de legenda. In 2012 zijn ten opzichte van de vorige versie van de Hoofdgroenstructuurkaartd e nodige aanpassingen gedaan met als resultaat een nettouitbreiding van Hoofdgroenstructuur met 745 hectare. Er zijn echter ook enkele delen uitgehaald. Enkele oudere TACadviezen vallen daardoor buiten de huidige Hoofdgroenstructuur.

Meer informatie over de Structuurvisie vindt u hier.
Meer informatie over de TAC vindt u hier.

Inhoudelijk contactpersoon voor de TAC-adviezen is : dhr. Frank Bakkum, f.bakkum@amsterdam.nl

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Niek Bosch
niek.bosch@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....