Labels
Toelichting
Geluid hoort bij een levendige stad als Amsterdam, maar als  geluid langdurig, hard en ongewenst is kan het ook erg hinderlijk zijn. Ook kan geluid leiden tot slaapverstoring of gezondheidsklachten, zoals hoge bloeddruk. 
Op de geluidskaart Amsterdam is de (berekende) geluidbelasting weergegeven voor de belangrijkste verkeersbronnen in de stad. De grootste geluidbelasting treedt op in de buurt van wegen, spoorwegen en de aan- en uitvliegroutes bij Schiphol. Wegverkeer leidt tot de meeste hinder in Amsterdam. Naast het verkeer wordt ook veel overlast ervaren van buren en van bouw en slooplawaai.

Op de geluidskaart Amsterdam 2017 is in lijn met de uitgangspunten van de Europese Richtlijn omgevingslawaai alleen de geluidbelasting van de verkeersbronnen weergegeven. De geluidbelasting (in decibellen oftewel dB) is voor twee situaties weergegeven:
  • de gemiddelde geluidbelasting over het etmaal, uitgedrukt in de Europese geluidsmaat Lden (Lday-evening-night);
  • de gemiddelde geluidbelasting in de nachtperiode (van 23 uur tot 7 uur), uitgedrukt in de Europese geluidsmaat Lnight. Nachtelijk lawaai in onze woonomgeving kan de slaap verstoren.
Alleen voor industrielawaai wordt nog een Nederlandse geluidsmaat - de etmaalwaarde - gebruikt, die weergegeven wordt in dB(A). Onderstaand worden de verschillende begrippen nader verklaard. U kunt in het invoerveld rechtsboven de geluidskaarten ook een adres invoeren om bijvoorbeeld de situatie voor uw eigen woonomgeving weer te geven. Beschrijving van de opgenomen kaarten Wegverkeer Bij de berekeningen voor wegverkeer is uitgegaan van de verkeersintensiteiten op de wegen zoals die door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) zijn geregistreerd. Per weg is daarbij aangegeven hoeveel motoren, personenauto’s, bussen, middelzware en zware vrachtauto’s gemiddeld per uur gedurende de dag- avond- en nachtperiode passeren. Aan de hand van het soort wegdekverharding (asfalt, klinkers), de wettelijk toegestane rijsnelheid en de eventuele aanwezigheid van geluidsschermen is de geluidbelasting in de omgeving van de weg berekend. Wegverkeerslawaai omvat het totale geluid van motoren, auto’s, bussen, vrachtwagens én trams. Railverkeer en luchtvaartlawaai Voor railverkeer- en luchtvaartlawaai zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Industrielawaai Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen waar zogenaamde `grote lawaaimakers` gevestigd zijn of toegestaan zijn. Voor dit soort terreinen is in het bestemmingsplan een zone opgenomen waarbuiten het geluid van alle bedrijven op het terrein bij elkaar maximaal 50 dB(A) mag bedragen. Op de kaart is de ligging van het gezoneerde industrieterreinen aangegeven en is ook de wettelijke geluidzone aangegeven. Het gaat dus niet om de werkelijke geluidbelastingen in 2017. Maatregelen om de geluidbelasting te verminderen In het Actieplan Geluid van Amsterdam > is aangegeven wat Amsterdam doet om de overlast door geluid te beperken. Het gaat onder meer om maatregelen als het isoleren van woningen, de toepassing van geluidreducerend asfalt en de inzet op stiller vervoer. In Amsterdam wordt daarvoor zwaar ingezet op het bevorderen van elektrisch vervoer. Het Actieplan Geluid wordt binnenkort geactualiseerd. Verklaring van begrippen dB of dB(A) Met deze afkorting wordt `decibel` bedoeld. Het is de eenheid waarmee de sterkte van het geluid wordt uitgedrukt. In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen dB en dB(A). Met dB worden de decibels bedoeld die zijn uitgedrukt in de Europese geluidsmaat Lden terwijl met dB(A) de decibels worden uitgedrukt als etmaalwaarde. Lden Lden is een manier om de jaargemiddelde geluidsbelasting uit te drukken. Deze dosismaat wordt gebruikt voor omgevingslawaai. Sinds 2004 zijn alle Europese landen verplicht om de Lden te gebruiken. Voor Lden wordt het etmaal verdeeld in een:
  • Dagperiode van 07.00 - 19.00 uur
  • Avondperiode van 19.00 - 23.00 uur
  • Nachtperiode van 23.00 - 07.00 uur
Bij het geluid in de avond en de nachtperiode wordt 5 resp. 10 dB opgeteld omdat geluid in deze perioden hinderlijker is dan overdag. Tenslotte worden deze waarden `logaritmisch` gemiddeld. Het resultaat wordt Lden genoemd. Het wordt gebruikt om de hinder in beeld te brengen. Lnight Met Lnight wordt de geluidsbelasting gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) bedoeld. Hiermee wordt de mate van slaapverstoring in beeld gebracht. Etmaalwaarde Ook de etmaalwaarde is een manier om de geluidbelasting uit te drukken. Het is echter geen jaargemiddelde maar de hoogste waarde van de volgende drie: van:
  • de geluidsbelasting gedurende de dagperiode (07.00 - 19.00 uur)
  • de geluidsbelasting gedurende de avondperiode (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A)
  • De geluidsbelasting gedurende de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).
  • In de Nederlandse wetgeving en ook in de geluidkaarten wordt voor industrielawaai de etmaalwaarde voorgeschreven.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Carlo Schoonebeek
c.schoonebeek@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....