Legend

Opacityslider
Timeanimation
More Maps AmsterdamOpen Maps Data
English version below

De Functiekaart heeft sinds maart 2016 nieuwe categorieën van functies. De meeste oude functies konden 1-op-1 worden omgezet naar de nieuwe functies. Elk adres wordt vanaf oktober 2016 in een nieuwe ronde van veldonderzoek gecontroleerd. De doorlooptijd is ongeveer 1,5 jaar. Daarbij wordt ook geprobeerd een koppeling te maken met de BAG-adressen en de bijbehorende oppervlaktes.

Op de Functiekaart staan alle niet-woonfuncties in Amsterdam. Door intensief veldonderzoek wordt bij elk pand gekeken welke functies daarin aanwezig zijn: kantoren en bedrijven, detailhandel en horeca, maatschappelijke en vrijetijdsfuncties, parkeren en openbaar vervoer. De functies zijn ingedeeld volgens het Classificatie-overzicht Functiekaart^http://maps.amsterdam.nl/functiekaart/Functiekaart_classificatie.pdf. De legenda toont de 13 hoofdcategorieën.

De afdeling Ruimte en Duurzaamheid gebruikt de Functiekaart bij het maken van (globale) ruimtelijke analyses met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Deze analyses worden toegepast bij het uitvoeren van planologische onderzoeken en het maken van stedenbouwkundige ontwerpen. De Functiekaart is niet bedoeld en ongeschikt voor (gedetailleerde) handhavingsdoeleinden.

De waarneming in het veld heeft zich beperkt tot de buitenkant van het gebouw. Er zijn geen vragen gesteld aan de gebruikers van het gebouw. Daardoor is niet in alle gevallen bekend wat de exacte functie is. 
Gehele gebouwen worden overgenomen uit de Grootschalige Basiskaart van Amsterdam en eventuele functionele eenheden binnen die gebouwen zijn digitaal ingetekend.

We stellen het op prijs als u veranderingen in uw buurt doorgeeft aan onderstaande bronhouder. Tussentijds kunnen we dan wijzigingen in de Functiekaart doorvoeren.

-----

The Function Map has new categories of functions since March 2016. Most of the old functions are converted one-on-one to the new functions. Each address will be checked from October 2016 in a new round of field research. The processing time is about 1.5 years. We'll also try to make a connection with the BAG-addresses and the corresponding surfaces.

On the Function Map are all non-residential functions in Amsterdam. Through intensive field research we look at each property which features are present therein: offices and businesses, retail, bar, social and leisure functions, parking and public transport. The functions are classified according to the Classifications overview Function Map^http://maps.amsterdam.nl/functiekaart/Functiekaart_classificatie_ENG.pdf. The Legend shows the 13 main categories.

The department of City Planning and Sustainability uses the Function Map for making (global) spatial analyses using a Geographic Information System (GIS). These analyses will be used in the practice of planning studies and making urban designs. The Function Map is not intended and suitable for (detailed) maintenance/enforcement purposes.

The observation in the field has limited itself to the outside of the building. There are no questions to the users of the building. As a result it is not always sure what the exact function is.
Entire buildings are taken from the Large Scale Base Map of Amsterdam and possible functional units within those buildings are digitally drawn.

Inhoudelijk contactpersoon

Gemeente Amsterdam - Ruimte en Duurzaamheid
Klaas-Bindert de Haan
k.b.de.haan@amsterdam.nl

Kaartnavigatie

- Klik op een kaartobject voor informatie over dat object.
- Dubbelklik op de kaart om stapsgewijs in te zoomen, of
- Gebruik het muiswiel of de controlbar voor in- en uitzoomen.
- Houdt de muisknop ingedrukt of gebruik de controlbar om het kaartbeeld te verschuiven.
- Streetview is beschikbaar via de controlbar (gele poppetje op de kaart leggen).
- Kies rechts bovenin een topografische ondergrond of de luchtfoto.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een gebied, waarin de objecten worden geteld.
- Met het knopje rechtsboven tekent u een lijn, waarvan de afstand wordt berekend.

Open Maps Data

De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.

Over Maps Amsterdam

De website maps.amsterdam.nl wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart. Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact op met de inhoudelijk contactpersoon.

Linken en Embedden

In elke infowindow (klik op een kaartobject) staat onderaan een Share link. Daarmee open je de kaart zoals hij er op dat moment uitziet.
De link bestaat uit verschillende parameters:
- z: de coördinaten van het kaartvenster en het nummer van de topografische ondergrond.
- leg: de Legenda-eenheden die aangevinkt zijn.
- klik: de coördinaten van het object waarop geklikt is voor het infowindow.
- emb=0: het logo, de titel en de legenda zijn zichtbaar.
- emb=1: het logo en de titel zijn niet zichtbaar.
- emb=2: ook de legenda is niet zichtbaar.
- emb=3: de legenda is ingeklapt.

De parameters beginnen met het ? achter de url en zijn van elkaar gescheiden met een &.
Je kunt zelf de parameters aanpassen, bv. door de klik weg te halen of het getal achter emb te veranderen.
Een ogenblik geduld | Just a moment ....