Bouwjaar

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie
Toelichting bij deze kaart
English tekst below

Woningcorporatiebezit 2022

De interactieve website van de woningen van corporaties in de Metropoolregio Amsterdam is gelanceerd op 1 juli 2019 op de Jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) https://www.afwc.nl Medio 2022 is het corporatiebezit op de kaart geactualiseerd (peildatum 1-1-2022). De website is de opvolger van de papieren Atlas Sociale Woningbouw, waarvan de eerste editie verscheen in 1992, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de AFWC. Deze elfde editie (2022 verschijnt net als de vorige edities (2019, 2020 en 2021) alleen als website en niet op papier. Iedere corporatie heeft een eigen kleur. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de kleuren in de eerdere edities van de Atlas. De website Woningcorporatiebezit 2022 is tot stand gekomen in opdracht van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en vervaardigd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, team Beeld en Data. Vanaf editie 2019 is het corporatiebezit van 30 woningcorporaties in de gehele Metropoolregio Amsterdam afgebeeld. De editie daarvoor (2017) bevatte Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstel-Meerlanden en Almere. Vanaf 2019 is de kaart uitgebreid met Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek en Lelystad. Op de website staan zo`n 400.000 woningen aangegeven in de gemeenten Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort. Het bezit van de aangesloten corporaties buiten deze gemeenten staat niet op de kaart. Naast de kaart van het corporatiebezit in verschillende kleuren en met een filter op het percentage adressen van de betreffende corporatie per deel van een blok, is er ook een aparte bouwperiodekaart.

Percentage corporatieadressen

De kaart corporatieadressen bevat per (deel van een) bouwblok het percentage woningen dat de betreffende corporatie in bezit heeft. De overige adressen kunnen koopwoningen zijn of particuliere huurwoningen. Als het percentage lager ligt dan 100, wil het niet per definitie zeggen dat de corporatie woningen heeft verkocht. Het blok kan als gemengd blok van huur- en koopwoningen zijn opgeleverd, of er hebben al vanaf de start naast corporatiewoningen, particuliere huurwoningen in het blok gezeten. Bijvoorbeeld omdat de corporatie panden heeft aangekocht in voormalig particulier bezit. De kaart is dus slechts als indicatie te gebruiken. De percentages worden alleen afgebeeld bij woonblokken waarin uitsluitend zelfstandige woningen voorkomen. Bij blokken met onzelfstandige eenheden wordt het percentage niet vermeld. Deze komen namelijk als losse eenheid voor in de databank van de corporaties, terwijl deze in de BAG vaak gezamenlijk een BAG-object vormen. Meenemen van de onzelfstandige eenheden zou dan tot percentages boven de 100 procent kunnen leiden.

Bouwperiodekaart

Bij het 90-jarig bestaan van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in 2007 werd een speciale bouwjarenkaart uitgebracht met zeven bouwperioden. Ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Federatie in 2017 is deze kaart aangevuld met de periode 2008-2016 en uitgebreid met de regio. De acht bouwperioden hebben niet dezelfde lengte, maar markeren omslagen in bouwstijl of bijzondere gebeurtenissen. Voor de kaart 2022 is de laatste bouwperiode verlengd tot en met 2021. • Vóór 1909: De voorlopers van de woningcorporaties • 1909 - 1918: De eerste woningwetwoningen • 1919 - 1945: Periode `20 – `40 • 1946 - 1966: Vroeg naoorlogse stadsuitbreidingen • 1967 - 1975: Hoogbouw • 1976 - 1989: Stadsvernieuwing en uitbreiding • 1990 - 2007: Differentiatie en menging in hoge dichtheid • 2008 - 2021: Transformatie, duurzaamheid en tijdelijkheid als kans

Bronvermelding

Bron corporatiebezit: Databank, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties / Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR), peildatum 1-1-2022 Aangevuld met gegevens van de corporaties in de Metropoolregio Amsterdam die niet voorkomen in de databank van de AFWC. Bron totaal aantal adressen Kadaster/BAG. Bouwjaar en bouwperiode zijn afkomstig van de betreffende corporatie aangevuld met de gegevens uit het Kadaster/BAG (panden met een onbekend bouwjaar worden niet ingekleurd). Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Housing association properties 2022

This interactive website of the housing associations in the Amsterdam Metropolitan Area was launched on 1 July 2019 at the Annual Meeting of the Amsterdam Federation of Housing Associations (AFWC) https://www.afwc.nl. The property of housing associations on the map was updated in mid-2022 (reference date 1-1-2022). The website is the successor to the `Atlas Sociale Woningbouw` (social housing atlas), the first edition which was published as a book in 1992, on the occasion of the 75th anniversary of the AFWC. Just like the previous editions (2019, 2020 and 2021), this eleventh edition is only online. Every housing association has its own colour. In doing so, the colours in the previous editions of the Atlas have been aligned as much as possible. The Housing Association Properties 2022 website was commissioned by the Amsterdam Federation of Housing Associations and produced by the Spatial Planning and Sustainability department of the Municipality of Amsterdam. From the 2019 edition onwards the properties of 30 housing associations throughout the Amsterdam Metropolitan Area are depicted. The edition before that (2017) included Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Amstel-Meerlanden and Almere. The map was expanded in 2019 with Zuid-Kennemerland, IJmond, Gooi- en Vechtstreek and Lelystad. The website lists around 400,000 housing association homes in the municipalities of Aalsmeer, Almere, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Lelystad, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Velsen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wormerland, Zaanstad and Zandvoort. The property of the affiliated associations outside these municipalities is not on the map. In addition to the map of the association properties in different colours and with a filter on the percentage of addresses of the relevant housing associations per part of a block, there is also a separate building period map.

Percentage of association addresses

The map association addresses contains the percentage of homes that the association in question owns per (part of a) building block. The other addresses can be owner-occupied homes or private rental homes. If the percentage is lower than 100, it does not necessarily mean that the association has sold properties. The block can be delivered as a mixed block of rental and owner-occupied homes, or there have been private rental homes in the block from the start alongside association homes. For example, because the corporation has purchased properties in former private ownership. The map can therefore only be used as an indication. The percentages are only shown for residential blocks in which only independent homes occur. The percentage is not specified for blocks with non-self-contained units. These are in fact a separate unit in the database of the housing associations, while in the Landregistry/BAG they often form a BAG object together. Taking the non-self-employed units into account could then lead to percentages above 100 percent.

Building period map

At the 90th anniversary of the Amsterdam Federation of Housing Associations in 2007, a special construction year map was issued with seven construction periods. To mark the 100th anniversary of the Federation in 2017, this map has been supplemented with the 2008-2016 period and expanded with the region. The eight building periods do not have the same length, but changes in architectural style or special events. The last building period for the 2019 map has been extended up to 2021. • Before 1909: The precursors of housing associations • 1909 - 1918: The first housing law houses • 1919 - 1945: Period `20 - `40 • 1946 - 1966: Early post-war urban expansion • 1967 - 1975: High-rise buildings • 1976 - 1989: Urban renewal and expansion • 1990 - 2007: Differentiation and mixing in high density • 2008 - 2021: Transformation, sustainability and temporality as an opportunity

Source acknowledgment

Source of housing association property: Databank, Amsterdam Federation of Housing Associations / Platform Housing Associations Noordvleugel Randstad (PWNR), reference date 1-1-2022. Supplemented with data from the associations in the Amsterdam Metropolitan Area that do not appear in the AFWC database. Source total number of addresses: Land Registry / BAG. Year of construction and construction period come from the association concerned, supplemented with the data from the Land Registry / BAG (buildings with an unknown construction year are not coloured in). No rights can be derived from this map.

Contact
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
Daniel Bende
bende@afwc.nl

Over Maps Amsterdam
De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data
De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken
Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.
 
Even geduld ... Wait a moment