Gebruiksvoorwaarden Open Geo Data

Introductie

Als u een Open Geo Dataset van de Gemeente Amsterdam (hierna Gemeente) downloadt, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de betrokkenheid van de Gemeente bij Open Geo Data te promoten, haar positie daarin te beschermen en u op de hoogte te stellen van de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van de dataset. De Gemeente veronderstelt dat producten en diensten die geheel of gedeeltelijk op overheidsinformatie zijn gebaseerd, de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid stimuleren.
Uw Open Licentie
De Gemeente verleent u hierbij een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken en hergebruiken van de gedownloade dataset in alle huidige en toekomstige media en formaten voor elk wettig doel. U mag de dataset zowel voor niet-commerciële als commerciële doeleinden gebruiken. U erkent hierbij dat deze licentie u geen auteursrecht of andere eigendomsrechten op de dataset geeft.
Wij kunnen geen garantie geven
De gegevens in de dataset zijn door de Gemeente gegenereerd voor haar eigen toepassingen. De Gemeente geeft u daarom geen garanties op de dataset en doet geen toezeggingen daarbij, van welke aard dan ook. Daarmee bedoelen we onder andere, maar niet uitsluitend:
  • Hoewel redelijke inspanningen zijn verricht bij de voorbereiding van deze dataset voor uw gebruik, kan de Gemeente de volledigheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de dataset niet garanderen.
  • De Gemeente kan op elk moment en van tijd tot tijd de dataset updaten of wijzigen, zonder dat u daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Historische datasets worden niet bewaard.
  • De Gemeente kan op uw verzoek geen extra gegevens toevoegen aan de dataset, de dataset updaten, of in een ander formaat of coördinatenstelsel leveren.
  • De Gemeente garandeert niet dat de toegang tot de dataset zal worden gecontinueerd. Als het gemeentelijk proces, waarbij de dataset wordt gebruikt of waarvan de dataset een product is, komt te vervallen, dan vervalt ook de dataset.
U aanvaardt deze dataset op een "as-is, where-is" basis en gaat ermee akkoord om de dataset te gebruiken op uw eigen risico.
Bronvermelding
Als u in uw toekomstig gebruik de gehele dataset of delen ervan in analoge of digitale vorm publiceert of distribueert, moet u de Gemeente Amsterdam als bronhouder vermelden. Als u de dataset in originele of aangepaste vorm tegen betaling of gratis als dataset doorlevert of anderszins distribueert, moet u bovendien vermelden dat de originele dataset voor iedereen gratis beschikbaar is bij de Gemeente Amsterdam, onder deze Gebruiksvoorwaarden, die ook op de doorgeleverde dataset van toepassing zijn.
U mag niet publiekelijk verklaren of impliceren dat de Gemeente deelneemt aan uw gebruik van de dataset of dit gebruiksdoel sponsort, goedkeurt of onderschrijft. U mag geen officieel merkteken, embleem, logo of andere referenties van de Gemeente gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente.
Uw en onze aansprakelijkheid
U zult de Gemeente niet aanklagen voor wat zij doet of nalaat in relatie tot de dataset en uw mogelijkheid tot gebruik daarvan. De Gemeente is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verliezen van welke aard dan ook. U vrijwaart en stelt de Gemeente schadeloos voor alle aanspraken en claims van derden, die een gevolg zijn van uw gebruik van de dataset.
De Gemeente kan zonder voorafgaande kennisgeving uw recht op het gebruik van de dataset geheel of gedeeltelijk opzeggen of opschorten, als de Gemeente naar eigen inzicht van mening is dat uw gebruik een schending van deze Gebruiksvoorwaarden betekent, of anderszins onwettig, onrechtmatig of schadelijk voor anderen is. In dat geval bent u niet langer gerechtigd de dataset te gebruiken en de Gemeente zal alle mogelijke middelen gebruiken om haar besluit af te dwingen. Een dergelijke opzegging of opschorting heeft geen invloed op een persoon die de dataset van u heeft ontvangen en die wel in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden handelt.
Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, stelt de Gemeente u aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende financiële of andere claims, met inbegrip van daaraan verbonden juridische kosten.
Nederlands rechtssysteem
Deze dataset wordt gepubliceerd in Nederland en alle aangelegenheden die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder het Nederlandse rechtssysteem. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de dataset voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en industriële standaarden.