De oergeul

Informatie

Legenda

Transparantieschuif
Tijdanimatie

Toelichting bij deze kaart

Over deze kaart

Bij stedelijke ontwikkelingen rondom het IJ is het van belang om rekening te houden met de ligging van de Oergeul. Met de Oergeul of het Oer-IJ wordt de oude getijdengeul bedoeld die de voorloper was van het huidige IJ-meer. Kenmerkend voor de Oergeul is dat de 1e en 2e zandlaag hier deels of volledig zijn geërodeerd en dat deze geul vervolgens is opgevuld met slappe klei en sliblagen tot een diepte van maximaal NAP -30 m. De afwezigheid van deze draagkrachtige lagen is daarmee mede bepalend voor ontwikkelingen in plangebieden rondom het IJ, zoals Haven-Stad, IJburg en het Zeeburgereiland. Civieltechnische constructies binnen het geulengebied zullen naar verwachting vrijwel allemaal op de 3e zandlaag gefundeerd moeten worden wat resulteert in funderingspalen tot een diepte van maximaal 60 m -NAP voor het centrum en havengebied. Doordat de kosten van funderen aanzienlijk hoger zijn in het gebied van het Oer-IJ, wordt er vaak besloten het stedenbouwkundig ontwerp hier op aan te passen, bijvoorbeeld door in het gebied van het Oer-IJ hoogbouw te plaatsen (Zeeburgereiland), niet te bouwen (Strandeiland) of te funderen op staal. Ook zullen zettingen bij ophogingen ter plaatse van de Oergeul groter zijn. In het verleden is de Oergeul minstens tweemaal eerder in kaart gebracht, doordat er nu meer grondonderzoek beschikbaar is, is deze kaart weer toe aan een update. Deze kaarten, OMEGAM (1980) en Rijks Geologische Dienst (1990), geven een nogal verschillend beeld van de ligging van de Oergeul. Voor een project bij Haven-Stad kwam uit een analyse van beschikbare sonderingen een ander beeld van de ligging van de Oergeul naar voren dan verwacht op basis van de oude kaarten. Dit vormde de aanleiding om te starten met een actualisatie van de kaart van de Oergeul voor Havenstad en later heel Amsterdam. Figuur 1: Standaard bodemopbouw van Amsterdam, met 3 voorbeeld sonderingen (conusweerstand) (de Gans, 2011).

Conclusies en Disclaimer

De kaart van de Oergeul is vernieuwd op basis van de sonderingen bekend bij het Ingenieursbureau in najaar 2017. De nauwkeurigheid is evenredig met de dichtheid aan sonderingen. daar waar de hoeveelheid sonderingen groot is, is de Oergeul met meer zekerheid ingetekend dan waar de hoeveelheid aanwezige sonderingen laag is. De Oergeul zoals weergegeven in de kaart blijft een interpretatie, bij gebruik dient hier rekening mee te worden gehouden. De plaatsnauwkeurigheid (GPS) van de gebruikte sonderingen is niet meegenomen bij de interpretatie. GPS metingen zijn de afgelopen jaren steeds nauwkeuriger geworden. Door onnauwkeurigheden in locatiebepaling en conversies tussen coördinatenstelsels (RD old naar RD new), kan het zijn dat de kaartlocatie van grondonderzoek afwijkt van de juiste locatie. De kaart komt het best tot zijn recht wanneer deze wordt afgebeeld in combinatie met het grondonderzoek waar hij op gebaseerd is.

Contact

Wanneer je aanvullende informatie (sonderingen, boringen) hebt, geïnteresseerd bent om mee te denken in de doorontwikkeling óf gewoon meer inzicht wilt krijgen in de ligging van de Oergeul binnen jouw plangebied, neem dan contact op met Duco de Vries (

duco.de.vries@amsterdam.nl

) of Nienke Lanting (

n.lanting@amsterdam.nl

). Voor de doorontwikkeling en kansen en risico`s van de ondergrond in de brede zin binnen projecten kun je contact opnemen met Lidwien Besselink (

l.besselink@amsterdam.nl

).

Contact


Gemeente Amsterdam - Ingenieursbureau
Duco de Vries
duco.de.vries@amsterdam.nl

Over Maps Amsterdam


De website maps.amsterdam.nl (klik voor meer kaarten) wordt beheerd door de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam. Wij doen ons best de informatie op deze interactieve kaart actueel, correct en toegankelijk te houden, maar kunnen dit niet garanderen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kaart.
Ten opzichte van de ondergrond kan door projectieconversie een kleine verschuiving hebben plaatsgevonden.
De Gemeente Amsterdam behoudt zich het auteursrecht voor op de informatie op deze kaart, inclusief beeldmerken, videomateriaal, logo's, fotomateriaal en de documenten die via deze kaart zijn te downloaden. Citeren of het publiceren van een screenshot van de kaart met bronvermelding moedigen we aan, evenals linken naar deze interactieve kaart. Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen neemt u contact via het vermelde mailadres of de webpagina.

Open Data


De meeste datasets achter de kaarten zijn beschikbaar via Maps Data.
Meer datasets en webservices zijn te vinden op Data en informatie

Embedden en linken


Vanwege security redenen is het alleen nog mogelijk om Maps-kaarten in een iframe te embedden binnen het domein amsterdam.nl.
Anderen kunnen een afbeelding van en een link naar de kaart opnemen in een (nieuws)artikel.

Parameters voor intern gebruik

 
Even geduld ...